Jak można uzyskać rozdzielność majątkową?

majątek

W momencie zawarcia związku małżeńskiego w świetle prawa między dwiema osobami powstaje ustawowa wspólnota majątkowa. Taka kolej rzeczy jest więc naturalnie przewidziana przez prawo i następuje automatycznie. Dlatego w momencie, w którym małżonkowie zainteresują się tematem rozdzielności, muszą być przygotowani na konieczność dokonania szeregu formalności w tej kwestii.

Czy da się dokonać bezpiecznego podziału majątku? Adwokat w Lublinie, który zawodowo specjalizuje się w tego typu sprawach, doskonale wie, że osiągnięcie celu jest możliwe. Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega taka procedura i co należy o niej wiedzieć.

Podział majątku u adwokata, Lublin – na czym polega ustawowa wspólność majątkowa?

Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się ze zmianą statusu prawnego małżonków na wielu polach, z czego nie zawsze mogą sobie zdawać sprawę. Pomoc odpowiedniego specjalisty, doświadczonego w sprawach związanych z podziałem majątku okazuje się więc niezbędna. Wyjaśni przede wszystkim niezrozumiałe zagadnienia z tego zakresu.

Wspólność majątkowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W odniesieniu do tego zagadnienia można mówić o tzw. masach majątkowych. Chodzi tutaj nie tylko o wspólnie posiadane dobra, ale także o majątek osobisty żony i majątek osobisty męża.

Masy majątkowe i podział majątku – adwokat, Lublin

W odniesieniu do wspólnego majątku obojga małżonków należy wymienić zwłaszcza pobierane wynagrodzenie za wykonywaną pracę zarobkową oraz środki pochodzące z innej działalności gospodarczej każdego z nich. W jego skład także środki zgromadzone pracowniczym funduszu emerytalnego każdego z małżonków lub na rachunku otwartym. Do listy należy również dopisać zsumowane kwoty składek na subkoncie emerytalnym.

Co więcej, w odniesieniu do majątku osobistego każdego z małżonków wyróżnia się te przedmioty nabyte jeszcze przed powstaniem wspólności ustawowej, a więc zanim został zawarty związek małżeński. W podobny sposób rozlicza się przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę, dziedziczenie bądź zapis (z wyłączeniem sytuacji o szczególnym charakterze, w których darczyńca albo spadkodawca postanowili inaczej).

Do prywatnej masy majątkowej należą natomiast prawa niezbywalne, które zgodnie z zasadą mogą przysługiwać wyłącznie jednej osobie. Lista przychodów zakwalifikowanych do majątku osobistego jest dość długa, a w jej ramach wymienia się również przedmioty uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia. Przysługują one tylko jednemu z małżonków.

Profesjonalnie przeprowadzony podział majątku – adwokat, Lublin

Mimo że wspólność majątkowa w świetle prawa powstaje niejako automatycznie w momencie zawarcia związku małżeńskiego, to z perspektywy samych małżonków istnieje szereg możliwości zmiany takiego stanu prawnego.

Możliwe jest zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej, w ramach której małżonkowie mogą rozszerzyć bądź ograniczyć wspólność ustawową, ustanowić całkowitą rozdzielność, a także ustalić taką rozdzielność z zastrzeżeniem wyrównania dorobków.