Polityka prywatności

I. Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.cash4free.pl zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Cashback Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (dawniej Openrate Sp. z o.o. spółka komandytowa) z siedzibą w Warszawie (02-078), ul. Krzywickiego 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000560968, NIP 5213671933, REGON 147245408.
 3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.


II. Cel zbierania danych

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu (uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Cashback), w szczególności dokonania rejestracji.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników również w ramach tzw. prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest wykonywanie bezpośredniego marketingu własnych towarów lub usług, analizy, badania rynku.
 3. W zależności od dobrowolnie udzielonej zgody, dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane przez administratora danych w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), w tym dotyczących towarów lub usług podmiotów trzecich współpracujących z administratorem danych.
 4. W celu niezbędnym dla korzystania przez użytkowników Serwisu posiadających Konta Premium, a w szczególności w celu umożliwienia im realizacji uprawnień wynikających z posiadanego Konta Premium, Administrator danych przetwarza dane osobowe tych użytkowników także w zakresie powierzonych Administratorowi przez Idea Bank SA numerów rachunków bankowych. 


III. Prawo dostępu i inne uprawnienia 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. W przypadku przetwarzania niezbędnego do wykonywania zadań określonych prawem, a realizowanych dla dobra publicznego lub wobec przetwarzania niezbędnego do osiągania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych albo odbiorców danych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia: 

i. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania dotyczących go danych ze względu na jego szczególną sytuację;

ii. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. 


IV. Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. W zależności od dobrowolnie udzielonej zgody, dane użytkowników mogą być udostępniane w celach marketingowych (w tym na przesyłanie przez te podmioty informacji handlowych drogą elektroniczną) podmiotom trzecim współpracującym z administratorem danych osobowych.


V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.VI. Mechanizm cookies              

 1. W celu uzyskania szczegółowych informacji o rodzajach Cookies odsyłamy do strony All About Cookies.
  Cookies sesyjne – session cookies, tymczasowe cookies przechowywane na Urządzeniach Użytkownika, które pozostają na nich do zakończenia sesji przeglądarki - od momentu jej zamknięcia są trwale usuwane z pamięci Urządzania; cookies sesyjne nie pobierają żadnych danych osobowych z Urządzenia Użytkownika.
  Cookies trwałe – persistent cookies, pozostają w pamięci przeglądarki na dłuższy, określony czas, do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie Urządzanie nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika; cookies trwałe nie pobierają żadnych danych osobowych z Urządzenia Użytkownika
 2. Strona wykorzystuje wtyczki social plugins serwisu społecznościowego Facebook.com. Informacje o polityce bezpieczeństwa Facebook znajdziesz na stronie Zasady wykorzystywania danych.
 3. Strona wykorzystuje wtyczki w celach analitycznych
  Google Analytics i Google Adwords: zobacz, jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania z witryn i aplikacji swoich partnerów
  Zanox: informacje o polityce bezpieczeństwa Zanox
  TradeDoubler: informacje o polityce bezpieczeństwa TradeDoubler
  SalesMedia i MediaEffect
 4. W Serwisie znajdują się odnośniki do innych stron www – Partnerów Administratora. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za zasady zachowania polityki prywatności na stronach internetowych Partnerów. 
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć cookies na swoim urządzeniu, jednak w takim przypadku korzystanie z Serwisu z jego pełną funkcjonalnością – w tym udział w Programie – nie będzie możliwe.
 6. Zobacz, jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych: Mozilla FirefoxInternet ExplorerGoogle Chrome,SafariOpera

 

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.


VIII. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I.


IX. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 obowiązuje od dnia 10.11.2015

„Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.”
×