Regulamin

PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO CASHBACK


1.     Wprowadzenie

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego Cashback (zwanego dalej „Programem”) organizowanego przez Cashback Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (dawniej Openrate Sp. z o.o. spółka komandytowa) z siedzibą w Warszawie (02-078), ul. Krzywickiego 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000560968, NIP 5213671933, REGON 147245408 (zwaną dalej „OpenRate”) na zlecenie podmiotów prowadzących sprzedaż internetową, z którymi OpenRate zawarła umowę o współpracy (zwanych dalej „Partnerami”).

1.2.   Informacje o Partnerach aktualnie uczestniczących w Programie oraz o objętych Programem ofertach dostępne są na stronie internetowej Programu („Serwis”). Program obejmuje, w zależności od wskazania Partnera, wybrane lub wszystkie towary przez niego oferowane.

1.3.   Program prowadzony jest na terenie Polski i opiera się na zasadach prowadzonej przez Partnerów sprzedaży premiowej, w ramach której w związku z dokonaniem - w sklepie internetowym Partnera (dalej zwanych „Transakcjami”) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną („Cashback”) stanowiącą określoną część kwoty Transakcji. Wypłaty kwoty Cashback dokonuje OpenRate na zasadach uregulowanych w niniejszym Regulaminie.

1.4.   Uczestnikiem Programu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) jest każda osoba spełniająca warunki, o których mowa w punkcie 2. poniżej, która zgodnie z niniejszym Regulaminem dokonała poprawnej rejestracji w Serwisie uprzednio akceptując niniejszy Regulamin.

 

2. Uczestnictwo w Programie. Konto Uczestnika

2.1.  Uczestnikiem Programu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terenie Polski, które dokonują Transakcji w zakresie nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, które ponadto:

(i) utworzyły w Serwisie konto użytkownika („Konto”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego („Formularz”) na stronie Serwisu wpisując swój adres e-mail i hasło, lub dokonały rejestracji uproszczonej za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com korzystając z opcji „Zarejestruj się przez Facebook” (tj. dokonały logowania do serwisu Facebook.com i udzieliły zgody na pobranie z serwisu Facebook.com swoich danych osobowych, w tym: daty urodzenia, adresu e-mail oraz ustaliły hasło do Konta),

(ii) aktywowały swoje Konto poprzez kliknięcie w link aktywacyjny (jednokrotnego użytku) przesłany na wskazany w Formularzu adres e-mail,

(iii) posiadają aktywny rachunek bankowy, na który będą mogły zostać przekazane środki z wypłaty Cashback.


2.2.  Utworzone przez Uczestnika Konto może stanowić: 

i. Konto Standard tworzone jest dla Uczestnika Programu, który podał swój adres e-mail oraz ustanowił hasło i wyraził zgodę na Regulamin oraz politykę prywatności,

albo

ii. Konto Premium (inaczej Pełna Rejestracja) tworzone jest dla Uczestnika Programu, który podał swój adres e-mail oraz ustanowił hasło i wyraził zgodę na Regulamin oraz politykę prywatności oraz otworzył za pośrednictwem Serwisu rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy („Rachunek ROR”) prowadzony przez Idea Bank SA w ramach działalności prowadzonej pod nazwą handlową Idea Bank SA na zasadach określonych w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. dla klientów indywidualnych”  („Regulamin Banku”). Openrate zobowiązuje się również do przyznania Konta Premium wszystkim Uczestnikom, którzy już posiadają Rachunek ROR o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w Idea Bank SA, niezależnie od trybu jego otwarcia, jeżeli w procesie rejestracji w Programie lub później na etapie uzupełniania bądź aktualizacji informacji dotyczących rachunku bankowego, jako rachunek do wypłaty Cashback wskazali Rachunek ROR w Idea Banku SA.

W przypadku gdy Uczestnik nie dopełnił wszelkich formalności związanych z otwarciem Rachunku ROR zgodnie z Regulaminem Banku, lub odstąpił od zawarcia umowy Rachunku ROR, złożył wniosek o zamknięcie Rachunku ROR, Konto Premium ulega automatycznemu przekształceniu w Konto Standard. Konto Premium przyznawane jest również automatycznie wszystkim Uczestnikom Programu, którzy dokonali rejestracji przed datą 16.11.2015 r. i jako rachunek do wypłaty Cashback wskazali Rachunek ROR.

2.3.  Uczestnik zobowiązany jest do podania w toku rejestracji Konta i jego uzupełnienia prawdziwych i aktualnych danych, by umożliwić przyznanie i wypłatę kwot Cashback. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Uczestnik zobowiązany jest dokonać ich aktualizacji w Serwisie na swoim Koncie.

2.4.  OpenRate przysługuje prawo do potwierdzenia danych osobowych Uczestnika stosownym dokumentem. W tym celu OpenRate może zobowiązać Uczestnika do przesłania kserokopii określonego dokumentu lub jego skanu na adres e-mail: finanse@openrate.pl

2.5.  Uczestnik odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo swojego hasła do Konta.

2.6.  Uczestnik nie ma prawa udostępniać swojego Konta osobom trzecim oraz korzystać z kont innych Uczestników.


3. Zasady przyznawania Cashback

3.1.  Cashback przyznawany jest każdemu Uczestnikowi, w związku z nabyciem przez niego określonych przez Partnera i wskazanych w Serwisie towarów oraz po spełnieniu przewidzianych poniżej warunków.


REJESTRACJA TRANSAKCJI

3.2. Cashback przyznany będzie tylko za te Transakcje dokonane w ramach Programu na stronie internetowej Partnera, które zostaną zarejestrowane w Serwisie na Koncie danego Uczestnika i potwierdzone przez Partnera według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3.3. Aby Transakcja dokonana na stronie internetowej Partnera została zarejestrowana na Koncie danego Uczestnika, niezbędne jest, aby Uczestnik:

(i) przed jej dokonaniem zalogował się w Serwisie,

(ii) pozostając zalogowanym kliknął na zamieszczony w Serwisie link do strony internetowej Partnera,

(iii) dokonał Transakcji na stronie internetowej Partnera otwartej w wyniku przekierowania ze strony Serwisu. Istotne jest, aby Uczestnik dokonał Transakcji bezpośrednio po przejściu z Serwisu na stronę internetową Partnera w wyniku przekierowania, a także by Uczestnik w czasie dokonywania Transakcji pozostawał zalogowany w Serwisie, w przeciwnym razie Transakcja nie zostanie zarejestrowana w Serwisie, a tym samym Cashback za tę Transakcję nie zostanie przyznany,

(iv) w swojej przeglądarce internetowej miał włączoną obsługę plików Cookies i nie korzystał z oprogramowania, które je blokuje (np. Norton Internet Security),

(v) od momentu kliknięcia na zamieszczony w Serwisie link do strony Partnera do chwili dokonania Transakcji nie usunął z dysku swojego komputera lub urządzenia mobilnego żadnych plików Cookies,

(vi) upewnił się, że kliknięcie na zamieszczony w Serwisie link do strony Partnera i dokonanie Transakcji odbywa się z tego samego komputera lub urządzenia mobilnego.

3.4.  Transakcje na Koncie Uczestnika rejestrowane są w terminie 48 godzin od dnia zawarcia Transakcji i widoczne są w zakładce „Historia aktywności”. Transakcje nie widoczne na Koncie nie są uznawane za transakcje zarejestrowane.

3.5.  Jeżeli po upływie wskazanego terminu Transakcja nie jest widoczna na Koncie, Uczestnik powinien fakt ten zgłosić za pomocą formularza w zakładce „Zgłoś problem”.

3.6.  Za prawidłową rejestrację Transakcji po stronie Partnera odpowiedzialność ponosi Partner, OpenRate dołoży jednak wszelkich starań w celu wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości.


STATUS CASHBACK

3.7.  Zarejestrowany na Koncie Uczestnika Cashback może otrzymać 4 statusy:

(i) „oczekujący” – co oznacza, iż Transakcja dokonana przez Uczestnika w sklepie Partnera została zarejestrowana w Serwisie na Koncie Uczestnika, ale jeszcze nie została zatwierdzona przez Partnera;

(ii) „zatwierdzony” – co oznacza, iż Transakcja dokonana przez Uczestnika w sklepie Partnera została zarejestrowana na Koncie i zatwierdzona przez Partnera;

(iii) „gotowy do płatności” – co oznacza, iż Uczestnik może zgłosić żądanie wypłaty kwoty Cashback, z zastrzeżeniem, że w przypadku Uczestnika posiadającego Konto Standard kwota Cashback może zostać przelana na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika pod warunkiem, iż osiągnięta zostanie minimalna kwota Cashback  (określona w punkcie 3.10.) uprawniająca do dokonania przelewu;

(iv) „wypłacony” – co oznacza, iż został zlecony przelew kwoty Cashback na rachunek wskazany przez Uczestnika.

 

WYSOKOŚĆ CASHBACK

3.8.  Z zastrzeżeniem punktu 3.10. niniejszego Regulaminu, wysokość kwoty Cashback to:

(i) określona, wyrażona w złotych polskich, wartość kwotowa, wskazana na stronie Serwisu, lub

(ii) kwota stanowiąca iloczyn wskazanego w Serwisie procentu i wartości Transakcji dokonanej z Partnerem w ramach Programu (wyrażona w złotych polskich [PLN]), nie wyższa jednak niż maksymalna wysokość kwoty Cashback wskazana w punkcie 3.11.

3.9.  Wartość Transakcji, o której mowa w punkcie 3.8. powyżej, to cena brutto oferowana przez Partnera za towar - będącą przedmiotem Transakcji. Dla uniknięcia wątpliwości, przy obliczeniu kwoty Cashback nie uwzględnia się kosztu transportu przedmiotu Transakcji lub innych kwot należnych Partnerowi z tytułu Transakcji ponad kwotę ceny brutto należnej za przedmiot Transakcji.

3.10.  Minimalna wysokość Cashback podlegającego wypłacie na rzecz Uczestnika posiadającego Konto Standard wynosi 50 zł, przy czym powyższe zastrzeżenie nie odnosi się do Uczestników Programu posiadających Konto Premium.

3.11.  Maksymalna wysokość kwoty Cashback za poszczególną Transakcję dokonaną z Partnerem w ramach Programu to 760 zł. Kwota ta związana jest z regulacją prawną zawartą w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w treści obowiązującej w dniu publikacji niniejszego Regulaminu,  przewidującą iż wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są nagrody związane ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

3.12.  Obliczona dla danej Transakcji kwota Cashback stanowi wartość do drugiego miejsca po przecinku włącznie i nie podlega zaokrągleniu. Kwota Cashback widoczna jest w zakładce „Historia aktywności”. Kwoty Cashback przyznane danemu Uczestnikowi za poszczególne Transakcje są sumowane i ich łączna kwota widoczna jest w zakładce „Podsumowanie konta”.

3.13.  Przy dokonaniu wypłaty kwoty Cashback, kwota wypłacana zostanie pomniejszona o koszt przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.


ZATWIERDZANIE TRANSAKCJI PRZEZ PARTNERA

3.14.  Warunkiem przyznania kwoty Cashback od zarejestrowanej w Serwisie Transakcji dokonanej w ramach Programu jest zatwierdzenie tej Transakcji przez Partnera. Partner dokonuje zatwierdzenia Transakcji co do zasady w terminie 30 dni od dnia jej zarejestrowania na Koncie. W przypadku poszczególnych Partnerów termin ten może być dłuższy, jednak w takim wypadku informacja o terminie zatwierdzenia Transakcji przez Partnera zostanie wskazana w Serwisie przy ofercie danego Partnera.

3.15.  Openrate nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Partner nie dokona zatwierdzenia Transakcji z przyczyn wynikających  z warunków prowadzenia przez Partnera Programu, w szczególności gdy wysokość Cashback nie łączy się z innymi promocjami cenowymi, rabatami, upustami, kuponami zniżkowymi .

3.16.  Zatwierdzenie Transakcji powoduje zmianę statusu Cashback z „oczekujący” na „zatwierdzony”.

3.17.  Partner może odmówić zatwierdzenia Transakcji, jeśli :

(i) Transakcja nie została poprawnie sfinalizowana pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem, w szczególności, gdy Uczestnik nie dokonał zapłaty ceny na rzecz Partnera z tytułu Transakcji lub innych kosztów związanych z Transakcją;

(ii) którakolwiek ze stron Transakcji od umowy odstąpi, wypowie umowę dotyczącą Transakcji, uchyli się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli lub w inny sposób umowa zostanie rozwiązana ze wzajemnym obowiązkiem zwrotu świadczeń, jeśli były spełnione;

(iii) w trakcie dokonywania Transakcji Uczestnik podał nieprawidłowe dane osobowe;

(iv) Transakcja została dokonana w wyniku nadużyć, w szczególności z naruszeniem niniejszego Regulaminu, regulaminu Partnera lub przepisów prawa.

3.18.  Odmowa zatwierdzenia Transakcji powoduje odmowę przyznania Cashback związanego z tą Transakcją.

3.19.  W przypadku opóźnienia Partnera w dokonaniu zatwierdzenia Cashback, OpenRate dołoży wszelkich starań, by zatwierdzenie przyspieszyć.


WYPŁATA CASHBACK

3.20.  Wypłaty Cashback dokonuje OpenRate. Zatwierdzony przez Partnera Cashback, tj. opatrzony statusem „zatwierdzony”, otrzyma status „gotowy do płatności” w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia Transakcji przez Partnera. Termin ten wynika z potrzeby dokonania rozliczeń pomiędzy OpenRate a Partnerem, tj. przekazania przez Partnera do OpenRate środków na pokrycie Cashback, bowiem wypłata Cashback na rzecz Uczestnika jest ściśle powiązana z zawarciem Transakcji przez Partnera z Uczestnikiem.

3.21.  Cashback o statusie „gotowy do płatności” uprawnia Uczestnika do wypłaty kwoty Cashback, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Uczestników posiadających Konto Standard warunkiem wypłaty kwoty Cashback o statusie „gotowy do płatności” jest, by łączna wartość zgromadzonego przez Uczestnika, jeszcze niewypłaconego Cashback wyniosła co najmniej 50 zł. Przy spełnieniu powyższego warunku wypłata Cashback dla Uczestnika posiadającego Konto Standard dokonywana będzie na jego żądanie zgłoszone poprzez kliknięcie przycisku „Wypłać”, albo automatycznie – w przypadku uprzedniego włączenia przez Uczestnika funkcji automatycznej wypłaty kwoty Cashback o wartości minimum 50 zł. W przypadku Uczestników posiadających Konto Premium, zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie ma zastosowania, co oznacza, iż jeszcze niewypłacony, opatrzony statusem „gotowy do płatności” Cashback, bez względu jego wysokość, podlega każdorazowo automatycznej wypłacie do Uczestnika. Wraz z dokonaniem wypłaty Cashback uzyska status „wypłacony”.

3.22.  Uczestnik posiadający Konto Standard może wypłacić Cashback w terminie 1 roku od daty uzyskania statusu „gotowy do płatności”  dla Cashback z ostatniej transakcji zrealizowanej przez Uczestnika lub daty ostatniego zalogowania się Uczestnika w Serwisie.

3.23.  Upływ terminu o którym mowa w punkcie 3.22 powoduje utratę przez Uczestnika posiadającego Konto Standard zgromadzonego Cashback. OpenRate zobowiązuje się do powiadomienia Uczestnika o nadchodzącym terminie i ryzyku utraty zgromadzonych środków w terminie 7 dni przed jego upływem, wysyłając wiadomość na adres mailowy wskazany przez Uczestnika.


4.  OpenRate jako organizator Programu

4.1.  OpenRate organizuje i zarządza Programem na zlecenie Partnerów oraz dokonuje wypłaty kwot Cashback Uczestnikom Programu.

4.2.  OpenRate nie jest sklepem internetowym, nie prowadzi, ani nie pośredniczy w sprzedaży, a tym samym nie jest stroną Transakcji dokonywanych w ramach Programu pomiędzy Uczestnikami a Partnerami. Wszelkie warunki odnoszące się do Transakcji zawieranych pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem określane są przez strony Transakcji, tj. Partnera i Uczestnika. W szczególności, OpenRate nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Partnera w ramach Programu towary, m.in. za ich jakość, bezpieczeństwo lub legalność. OpenRate nie odpowiada również za:

(i) prawdziwość lub rzetelność opisu oferowanych przez Partnera towarów,

(ii) realizację Transakcji dokonywanych w ramach Programu pomiędzy Uczestnikami a Partnerami;

(iii) wykonanie obowiązków z gwarancji, rękojmi lub innych obowiązków Partnera związanych z Transakcją zawartą w ramach Programu.

 

5.  Zmiana Regulaminu

5.1.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Programu, a także z innych ważnych przyczyn wymienionych w punkcie 5.2. poniżej, OpenRate może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu. Zmianę Regulaminu wprowadza się poprzez zamieszczenie w Serwisie informacji o dokonaniu zmiany oraz publikację w Serwisie zmienionej treści Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wskazanym terminem rozpoczęcia obowiązywania nowego Regulaminu, o czym Uczestnicy dodatkowo zostaną powiadomieni drogą mailową na wskazany przez nich adres mailowy. Zmieniony Regulamin dotyczyć będzie zdarzeń powstałych od dnia jego wejścia w życie.

5.2.  Ważnymi przyczynami, o których mowa w punkcie 5.1. powyżej, są:

(i) zmiana formy prawnej, danych adresowych lub firmy OpenRate,

(ii) zmiany z zakresie profilu prowadzonej przez OpenRate działalności,

(iii) wszelkie zmiany techniczne lub technologiczne związane z funkcjonowaniem Programu,

(iv) wszelkie zmiany dotyczące modelu współpracy z Partnerami,

(v) rozszerzenie oferty OpenRate skierowanej do Uczestników,

(vi) nowelizacja przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do organizacji Programu.

5.3.  Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się ze zmienionym Regulaminem. Uczestnik ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w terminie 7 dni od otrzymania drogą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu. Niezłożenie we wskazanym terminie oświadczenia o wypowiedzeniu uczestnictwa w Programie rozumiane będzie jako akceptacja nowego Regulaminu.

5.4.  W przypadku złożenia przez Uczestnika we wskazanym w punkcie 5.3. terminie, uczestnictwo danego Uczestnika w Programie ustaje z upływem tego terminu. W takim wypadku OpenRate jest uprawniona do usunięcia z Serwisu Konta danego Uczestnika.

5.5. OpenRate zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie Serwisu. W przypadku gdy zmiany te nie będą stanowić zmiany Regulaminu, nie wymagają uprzedniego powiadomienia Uczestników.


6.  Ustanie uczestnictwa w Programie. Usunięcie Konta

6.1.  Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie składając OpenRate za pośrednictwem Serwisu odpowiednie oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku OpenRate jest uprawniona do usunięcia z Serwisu Konta przynależne do danego Uczestnika.

6.2.  Z ważnych powodów OpenRate może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie przesyłając drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika w Formularzu adres mailowy oświadczenie o wypowiedzeniu zawierające informację, iż z upływem 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konto Uczestnika zostanie usunięte. Ważnym powodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest w szczególności:

(i) naruszenie przez Uczestnika Regulaminu lub przepisów prawa,

(ii) nieużywanie Konta Standard przez okres przekraczający 1 rok,

(iii) podania przez Uczestnika w Formularzu nieprawdziwych danych,

(iv) istnienie uzasadnionych podejrzeń co do wykorzystanie Konta do działalności niezgodnej z prawem lub wykorzystania tego Konta w transakcjach powielanych lub fałszywych mających na celu uzyskanie nienależnego Cashback lub w inny sposób wyłudzenie Cashback.

6.3.  Usunięcie Konta powoduje utratę przez Uczestnika niewypłaconego Cashback.


7.  Postępowania reklamacyjne

7.1.  Uczestnik może złożyć reklamację („Reklamacja”) dotyczącą usług świadczonych w ramach Serwisu za pomocą formularza znajdującego się w zakładce „Zgłoś problem”.

7.2.  OpenRate rozpatruje prawidłowo złożoną Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a odpowiedź na nią wysyłana jest na adres e-mail podany w Formularzu.

7.3.  OpenRate przysługuje prawo odmowy rozpatrzenia Reklamacji, jeśli złożona zostanie po upływie 12 miesięcy od daty zaistnienia jej przyczyny.


8.  Pozostałe postanowienia

8.1.  OpenRate dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i bezawaryjne działanie Serwisu, zaś w sytuacji zaistnienia awarii lub błędów technicznych postara się rozwiązać je w możliwie szybkim terminie.

8.2.  OpenRate może zawiesić lub zakończyć Program, o czym powiadomi Uczestników co najmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie lub w inny sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z informacją o planowanym zawieszeniu lub zakończeniu Programu.

8.3.  Serwis nie może być wykorzystywany do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem, założeniami Serwisu i jego Regulaminu.

8.4.  Podane przez Uczestników dane osobowe zbierane są i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

8.5.  Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


obowiązuje od dnia 10.11.2015 r.

„Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.”
×