Dla Sklepów

Sprawdź, na jakim oprogramowaniu działa Twój sklep internetowy i zobacz, jak szybko zintegrować go z serwisem Cash4Free. 

Pobierz: Podręcznik implementacji kodów raportujących

Sprawdź również gotowe rozwiązania dla (klikając na ikonkę z logotypem oprogramowania znajdziesz instrukcję wpięcia kodów):


      pobierz wtyczkę do PrestaShop (.zip 19K)


             

                   

            


Jeśli chcesz, aby Twój sklep był dostępny w Cash4Free, napisz do nas:


Kontakt telefoniczny:

+48 22 566 87 00

Ogólne warunki współpracy: 
Pobierz plik PDF


Ogólne Zasady Współpracy
w ramach Programu Lojalnościowego Cashback

 

1.       Postanowienia ogólne

1.1.  Niniejsze Ogólne zasady współpracy w ramach Programu Lojalnościowego Cashback („Ogólne Zasady”) określają zasady współpracy pomiędzy Openrate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-615), ul. Tyniecka 27 lok. 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000510154, NIP 5213671933, REGON 147245408 („OpenRate”) a podmiotami przystępującymi do niniejszej Umowy („Partnerami”) dotyczące organizacji przez OpenRate na zlecenie Partnerów programu lojalnościowego mającego na celu generowanie sprzedaży w sklepach internetowych Partnerów.

1.2.  Niniejsze Ogólne Zasady stanowią integralną część umowy zawieranej przez OpenRate z Partnerem („Umowa”). Umowa zawierana jest online poprzez przesłanie przez Partnera do OpenRate wypełnionego formularza zlecenia („Zlecenie”) i zaakceptowania go przez OpenRate.

1.3.  Niniejsze Ogólne Zasady udostępniane są Partnerowi w formie pisemnej lub elektronicznej przed zawarciem Umowy, a zawierając Umowę Partner akceptuje Ogólne Zasady.

 

2.       Przedmiot Umowy

2.1.  Partner zleca OpenRate organizację i prowadzenie programu lojalnościowego (zwanego dalej „Programem”) mającego na celu zwiększenie sprzedaży w sklepie internetowym Partnera.

2.2.  Program oparty jest na zasadach sprzedaży premiowej, o której mowa przepisie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), polegającej na przyznawaniu osobom fizycznym, dokonującym zakupów towarów objętych Programem („Uczestnikom”) określonych nagród pieniężnych („Cashback”), ściśle powiązanych z konkretną transakcją zakupu dokonaną w sklepie internetowym Partnera, przy czym maksymalny jednorazowy Cashback przyznany Uczestnikowi nie przekracza kwoty 760 zł.

2.3.  Program prowadzony jest przez OpenRate poprzez serwisy internetowe, w tym w szczególności pod adresem cash4free.pl oraz cashbag.pl („Serwis”), w których OpenRate zamieści aktywne linki do stron sklepów internetowych Partnerów („Linki”) wraz ze wskazaniem wartości Cashback określonej kwotowo lub procentowo. Program obejmuje, w zależności od wskazania Partnera określonego w Zleceniu, wybrane lub wszystkie towary przez niego oferowane.

2.4.  W ramach organizacji Programu OpenRate nalicza kwoty Cashback i wypłaca je Uczestnikom. Wypłaty dokonywane są za dany okres rozliczeniowy z własnych środków OpenRate pozyskanych w ramach wynagrodzenia uzyskiwanego od Partnerów za organizację Programu. Dokonując wypłat Cashback OpenRate działa we własnym imieniu i na własną rzecz, tj. OpenRate jest podmiotem prawnie zobowiązanym do wypłaty Cashback Uczestnikom.

2.5.  Z tytułu prowadzenia Programu OpenRate przysługiwać będzie od Partnerów wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w punkcie 4.1. poniżej, stanowiące procent od wartości zatwierdzonej przez Partnera Transakcji, uwzględniające koszt Cashback. Z uwagi na to, iż OpenRate finansuje Cashback z Prowizji otrzymywanych od Partnerów, ekonomiczny ciężar Cashback, rozumiany jako niepodlegające przeniesieniu na gruncie stosunków umownych uszczuplenie majątku, ponoszony jest przez Partnerów.

2.6.  Cashback będzie przyznawany za transakcje zakupu („Transakcje”) dokonane w sklepie internetowym Partnera przez zarejestrowanego w Serwisie Uczestnika, pod warunkiem, iż Uczestnik bezpośrednio przed dokonaniem Transakcji, będąc zalogowanym w Serwisie, kliknie w zamieszczony w Serwisie Link do strony sklepu internetowego Partnera, na którą zostanie przekierowany i na której bezpośrednio po przekierowaniu dokona Transakcji.

2.7.  Wypłata Cashback na rzecz Uczestnika następuje po dokonaniu zatwierdzenia transakcji w rozumieniu punktu 3.

2.8.  W ramach zlecenia, o którym mowa w punkcie 1.2. Partner niniejszym upoważnia OpenRate do ustalenia w Regulaminie Programu zamieszonym na stronie Serwisu szczegółowych zasad dotyczących Cashback, w tym dotyczących wartości Cashback i zasad jego wypłaty.

 

3.       Tracking. Walidacja

3.1.  Elementem usługi OpenRate, o którym mowa w punkcie 2.1. Umowy jest monitoring i rejestracja Transakcji („Tracking”). Tracking dokonywany będzie poprzez i w oparciu o system monitoringu i rejestracji transakcji Zanox, TradeDoubler lub inny system monitoringu wskazany przez OpenRate. OpenRate udostępni Partnerowi raport otrzymany od podmiotu wykonującego Tracking.

3.2.  Partner weryfikuje dokładność informacji trackingowych zawartych w przekazanym mu raporcie i zatwierdza wymienione w nich Transakcje. Partner jest zobowiązany zatwierdzić Transakcje, chyba że Transakcja nie została poprawnie sfinalizowana, w szczególności, gdy cena Transakcji nie została Partnerowi zapłacona lub gdy Użytkownik odstąpił od umowy dotyczącej Transakcji. Zatwierdzenie Transakcji przez Partnera jest nieodwołalne.

3.3.  Partner zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu umożliwienia działania Trackingu. W przypadku gdy Partner korzysta dodatkowo z własnego trackingu, informacje o Trackingu zawarte w raporcie udostępnionym przez OpenRate będą rozstrzygające. W przypadku korzystania przez Partnera z przełączników trackingu, Partner gwarantuje, że nie będzie to miało wpływu na Tracking wykonany na zlecenie OpenRate.

3.4.  Transakcje zliczane są po kliknięciu (post click). Czas ważności cookie to 30 dni, chyba, że Zlecenie stanowi inaczej.

3.5.  Za moment zatwierdzenia Transakcji uważa się moment dostarczenia pliku potwierdzenia Transakcji („Walidacji sprzedaży”). Walidacja sprzedaży oznacza, że dla celów niniejszej umowy Transakcja została uznana za zrealizowaną i nie podlega zmianom.   

3.6.  Partner zobowiązany jest do dokonywania Walidacji sprzedaży w cyklach miesięcznych, tj. za poszczególne miesiące kalendarzowe, do dnia 5 następującego miesiąca, chyba że Zlecenie stanowi inaczej.

 

4.       Prowizja. Płatność Prowizji

4.1.  Z tytułu świadczenia usług, o których mowa w punkcie. 2.1. Umowy, OpenRate przysługuje wynagrodzenie prowizyjne („Prowizja”) rozliczane na podstawie miesięcznych okresów rozliczeniowych.

4.2.   Wysokość prowizji w danym okresie rozliczeniowym jest obliczona jako uzgodniony pomiędzy Partnerem a OpenRate procent od wartości zatwierdzonej przez Partnera Transakcji.

4.3.  Do obliczenia wysokości Prowizji za dany okres uwzględniane są Transakcje, których zatwierdzenie następuje w danym okresie rozliczeniowym.

4.4.  Wartość Transakcji, o której mowa w punkcie 4.2. powyżej, to cena brutto wyrażona w złotych polskich [PLN] oferowana przez Partnera za towar - będącą przedmiotem Transakcji.

4.5.  Do kwoty Prowizji doliczony zostanie należny podatek VAT w obowiązującej w dniu wymagalności Prowizji stawce.

4.6.  Usługa OpenRate będzie dokumentowana fakturą VAT, wystawioną nie później niż 15 dnia po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Partner dokona zapłaty Prowizji na podstawie wystawionej przez OpenRate faktury w terminie ustalonym w Zleceniu.

 

5.       Odpowiedzialność

5.1.  OpenRate nie gwarantuje Partnerowi efektu w postaci wygenerowania sprzedaży w sklepie internetowym Partnera, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Partnera zamierzonego efektu.

5.2.  OpenRate nie ponosi odpowiedzialności w przypadku powstania ograniczeń w dostępie do Serwisu lub innych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

5.3.  OpenRate nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników Programu, w szczególności za wywiązanie się przez nich z obowiązku zapłaty z tytułu zawartej z Partnerem Transakcji.

5.4.  OpenRate nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek złamania Regulaminu Serwisu przez Użytkownika lub w wyniku korzystania przez niego z Serwisu w celu wyłudzenia Cashbacku od Partnera.

5.5.  Partner udziela zgody na użycie znaku towarowego, firmy, nazwy handlowej, marki towaru lub innych oznaczeń, do których prawa przysługują Partnerowi, w celu realizacji niniejszej Umowy. Partner udziela również zgody na korzystanie z ww. oznaczeń przez OpenRate w celu promocji działalności OpenRate, w szczególności do celu zamieszczenia ww. oznaczeń w listach referencyjnych. Partner jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony i zdolny do udzielania powyższych praw, oraz że nie narusza to praw osób trzecich.

5.6.  Partner gwarantuje, iż wszelkie treści, które przekaże OpenRate w celu ich promocji w ramach Programu, w tym dane dotyczące produktów, witryn internetowych lub inne treści związane z oferowanymi przez Partnera dobrami, jak również oferowane przez niego towary, są zgodne z przepisami prawa i nie naruszają praw osób trzecich.

 

6.       Czas trwania Umowy

6.1.  Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze Stron z zachowaniem 10-dniowego okresu wypowiedzenia.

6.2.  Wypowiedzenia Umowy dokonuje się w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez e-mail).

6.3.  Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia z ważnej przyczyny, przy czym ważną przyczyną jest w szczególności naruszenie istotnego zobowiązania wynikającego z Umowy.

 

7.       Zmiana Ogólnych Zasad

7.1.  OpenRate zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszych Ogólnych Zasad w każdym czasie bez konieczności podania przyczyny.

7.2.  Aby zmienione Ogólne Zasady zaczęły obowiązywać, przed ich wprowadzeniem OpenRate zobowiązana jest przesłać Partnerom drogą elektroniczną powiadomienie o stosownej zmianie Ogólnych Zasad nie później niż na 7 dni przed ich wejściem w życie.

7.3.  Jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie Ogólnych Zasad Partner nie wyrazi drogą elektroniczną sprzeciwu co do zmiany Ogólnych Zasad lub nie wypowie się w tym zakresie, oznaczać to będzie zgodę na zmianę Ogólnych Zasad, które z upływem wskazanego terminu zaczną obowiązywać w stosunku do Partnera.

7.4.  Jeżeli Partner sprzeciwi się we wskazanym terminie zmianie Ogólnych Zasad, pomiędzy tym Partnerem a OpenRate obowiązywać będzie Umowa w niezmienionym brzemieniu.

 

8.       Rozszerzenie współpracy

8.1.  Strony ustalają, że możliwe będzie rozszerzenie współpracy poza zakres opisany w niniejszej Umowie, o ile celem będzie promowanie produktów Partnera.

8.2.  Rozszerzenie zakresu współpracy wymagać będzie poinformowania Partnera drogą elektroniczną o nowych, dostępnych formach współpracy w tym w szczególności o: zakresie i miejscu promowania produktów Partnera, formie rozliczenia i stawkach rozliczenia (Warunki Rozszerzenia Współpracy).

8.3.  Informacje o Warunkach Rozszerzenia Współpracy, o których mowa w ust. 2 powyżej, Openrate prześle Partnerowi na wskazany w Zleceniu adres e-mail.

8.4.  Partner po zapoznaniu się z Warunkach Rozszerzenia Współpracy, będzie mógł rozszerzyć współpracę z Openrate, poprzez złożenie drogą elektroniczną zgody na zaakceptowanie Warunków Rozszerzenia Współpracy.

8.5.  Wydanie zgody, o której mowa powyżej, traktowane będzie jako zgoda Partnera na rozszerzenie współpracy w oparciu o Warunkach Rozszerzenia Współpracy, z dniem otrzymania przez Openrate oświadczenia.

 

9.       Pozostałe postanowienia

9.1.  Partnerzy są obowiązani informować OpenRate o każdej zmianie danych dotyczących firmy, nazwy bądź imienia i nazwiska Partnera, adresu strony internetowej Partnera, a także danych kontaktowych Partnera, w szczególności adresów poczty elektronicznej i danych osoby do kontaktu.

9.2.  Umowa podlega prawu polskiemu.

9.3.  Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo ze względu na siedzibę OpenRate.

„Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.”
×